batiliman logo
TR

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Sayın Veri İlgilisi

Biz, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. (“BATILİMAN veya Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, hangi gerekçe ve amaçla işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu”  0150058494400012 Mersis numaralı, şirket merkezi Ankara Cad. No: 335 Bornova/İzmir  adresinde bulunan Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.dir.

2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel bilgileriniz; Web sitemizi ziyaretiniz, e-posta üzerinden veya yazılı olarak posta yoluyla şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, şirketimizle ticari ilişkiye girmeniz, ürün veya hizmet satın almanız veya satmanız gibi süreçler başta olmak üzere aşağıda açıklandığı şekilde, şirketimiz ile girmiş olduğunuz ilişkinin türüne bağlı olarak, farklı kanallardan toplanabilmektedir. Kimlik verileriniz ( Ad, Soyad) İletişim Verileriniz ( adres, telefon, e-posta adresi ) Eğitim ve Mesleki verileriniz ( çalıştığınız şirket, iş tanımınız, unvanınız, eğitim durumunuz vb) Görsel verileriniz ( fotoğraf veya güvenlik kameralarına yansıyan görüntü) gibi veri türlerinden biri veya bir kaçı işin niteliğine göre toplanıp işlenebilir.

Bu veriler, ilişkinin mahiyetine göre bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması veya haklarınıza zarar vermemek zorunlu meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçelerinden biri veya bir kaçına dayanılarak işlenebilmektedir. 6698 sayılı kanunun 5/2 maddesindeki gerekçelerden biri bulunmadığı takdirde ise açık rıza talep edilmektedir. Açık rıza hukuki gerekçesine dayanacağımız durumlarda kişisel verilerinizin toplandığı alanda doğrudan sizlere açık rıza formları sunulmaktadır.

Kişisel verileriniz, Batıliman tarafından sunulan ürünler, üretim, satın alma ve satış  süreçlerine bağlı olarak; tarafınızla kurulan ticari ilişki çerçevesinde sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamda veya basılı formlar aracılığıyla toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları ve Personel Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Fiziksel Mekan Güvenliği,  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3- Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve grup şirketlerimizle (Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.   ) belirli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde paylaşılabilmektedir. Detaylandırmak gerekirse, kişisel verilerinizi;

  • Hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları; Bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcıları, danışmanlık hizmetleri sağlayıcılar, kargo şirketleri gibi güvenilir üçüncü şahıslardan aldığımız hizmetlerin yürütülmesi için zorunlu olduğu ölçüde paylaşabiliriz.
  • Malların ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları ile paylaşabiliriz.
  • Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız ajanslarla paylaşabiliriz.
  • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalarla paylaşabiliriz.
  • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinizle paylaşabiliriz.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilerle paylaşabiliriz.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sayfamızda yayında olan “veri sorumlusuna başvuru formu” nu doldurarak veya benzer içerikte yazılı bir belge ile daha önce şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden  kvkk@batiliman.com.tr e posta adresimize, elektronik imza ile imzalanmış bir belge ile batiliman@batiliman.hs03.kep.tr KEP adresimize veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Ankara Cad. No: 335 Bornova/İzmir  adresine iletebilirsiniz. Detaylar için www.batiliman.com.tr web adresimizde yayında olan veri işleme politikamıza bakabilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)